اندازه گیری سطح سرب خون اندازه گیری سطح سرب خون

اندازه گیری سطح سرب خون

.برای اولین بار در استان یزد در آزمایشگاه پارس، اندازه گیری سرب خون و مایعات بدن انجام می شود. زمان پاسخگویی حداکثر ۴۸ ساعت می باشد.