آزمایش سرب آزمایش سرب

آزمایش سرب

سرب یک فلز سمی است که باعث بیش‌فعالی و اضطراب شده و کشنده است.آلودگی با سرب مختص مصرف کنندگان مواد مخدر نظیر تریاک نمی باشد بلکه به علت آلودگی محیطی، آلودگی آب‌ها و دریاها، استنشاق غبار يا بخارهاي حاوي سرب