ISO ۱۰۰۰۲:۲۰۱۴ ISO ۱۰۰۰۲:۲۰۱۴

ISO ۱۰۰۰۲:۲۰۱۴

آزمایشگاه پارس یزد، اولین آزمایشگاه دارنده ISO ۱۰۰۰۲:۲۰۱۴ مدیریت مشتری مداری در استان یزد