موقعیت ترکیبات آنتی اکسیدان در بدن موقعیت ترکیبات آنتی اکسیدان در بدن

موقعیت ترکیبات آنتی اکسیدان در بدن

در رابطه با واکنشهای متابولیکی مختلف در بدن انسان علاوه بر تولید „ فوضولات و یا مواد زائد“ که باید دفع شوند ، ترکیبات جانبی دیگری نیز ظاهر میشوند که بعضآ در بدن مورد استفاده قرار میگیرند. قابل توجه اینکه این ترکیبات ممکن است که