راه اندازی HPLC راه اندازی HPLC

راه اندازی HPLC

سیستم HPLC برای اولین بار در استان یزد در این آزمایشگاه راه اندازی گردید. آزمایشات دارویی و اسیدهای آمینه در اسرع وقت جوابدهی میگردد.