آزمایش های هورمون های زنانه آزمایش های هورمون های زنانه

آزمایش های هورمون های زنانه

در این آزمایش میزان هورمون جسم زرد ( LH ) در خون و ادرار اندازه گیری می شود. هورمون LH در غده ی هیپوفیز تولید می شود.