آزمایشگاه تشخیص پزشکی پارس یزد
آزمایشگاه تشخیص پزشکی پارس

Locationآدرس

بلوار طالقانی - روبروی بانک تجارت

phone۳۶۲۷۱۰۰۱

کلیه روزها به جز تعطیلات رسمی

IHC

این آزمایش به صورت تحصصی توسط متخصصین پاتولوژی و کادر مجرب آزمایشگاه پارس انجام می شود .