آزمایشگاه تشخیص پزشکی پارس یزد
آزمایشگاه تشخیص پزشکی پارس

Locationآدرس

بلوار طالقانی - روبروی بانک تجارت

phone۳۶۲۷۱۰۰۱

کلیه روزها به جز تعطیلات رسمی

بخش فلوسایتومتری

بخش فلوسایتومتری

بخش فلوسایتومتری زیر نظر متخصصین و کارشناسان مجرب راه اندازی شد.