آزمایشگاه تشخیص پزشکی پارس صفائیه یزد
آزمایشگاه تشخیص پزشکی پارس

Locationآدرس

صفائیه بلوار دانشگاه خیابان شهید تندگویان

phone۰۳۵۳۸۳۴۳۶۳۶

کلیه روزها به جز تعطیلات رسمی

همکاران