آزمایشگاه تشخیص پزشکی پارس یزد
آزمایشگاه تشخیص پزشکی پارس

Locationآدرس

بلوار طالقانی - روبروی بانک تجارت

phone۳۶۲۷۱۰۰۱

کلیه روزها به جز تعطیلات رسمی

تماس با ما

پست الکترونیک

yazdparslabgmail.com

فاکس

۰۳۵۳۶۲۷۲۰۹۶

تلفن

۰۳۵۳۶۲۷۲۰۹۰-۵ و ۰۳۵۳۶۲۷۱۰۰۱

آدرس

بلوار طالقانی - روبروی بانک تجارت - آزمایشگاه پارس

ارتباط با ما